تور یک روزه تنگه روخانچال (نوشهر)

خدمات : صبحانه ، عصرانه ، بیمه ، لیدر ، وسیله نقلیه توریستی

گشت ها : بازدید از تنگه ی های زیبا ، رودخانه نوردی ، جنگل نوردی

هزینه برای هر نفر 75/000  تومان