پروازهای چارتری


مشهد     از 90000 تومان

آبادان        از 130000 تومان

رشت          از 120000 تومان

شیراز         از 160000 تومان

کیش            از 100000 تومان

اصفهان        از 130000 تومان

اهواز          از 130000 تومان

ایلام            از 110000 تومان

شهرکرد        از 180000 تومان

یزد              از 130000 تومان

کرمان          از 180000 تومان

ارومیه           از 140000 تومان

یاسوج          از 170000 تومان

بندرعباس       از 200000 تومان

قشم             از 210000 تومان

نجف            از 290000 تومان

عسلویه        از 220000 تومان

تبریز          از 140000 تومان

بوشهر         از 180000 تومان

اردبیل         از 130000 تومان

ساری          از 90000 تومان

نوشهر          از 90000 تومان

چابهار         از 250000 تومان

زاهدان         از 210000 تومان

کرمانشاه        از 90000 تومان

دزفول          از 120000 تومان

گرگان         از 120000 تومان

بجنورد          از 160000 تومان

بیرجند         از 160000 تومان

خرم آباد        از 130000 تومان

بم               از 190000 تومان

سنندج         از 130000 تومان

خوی          از140000 تومان

رامسر         از 120000 تومان

اطلاعات بیشتر تماس تلفنی